7 juni 2019 - 10:00 uur - 17:00 uur

NEON

Ieder die actief, direct, indirect, nauw betrokken is bij ethiekondersteuning nodigen we van harte uit voor het jaarlijks NEON-congres!

 

Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die helpen bij het hanteren van ethische vragen en de totstandkoming van een solide ethisch klimaat in de organisatie.

 

NEON verbindt

NEON brengt organisaties, instanties en mensen bij elkaar die reflectie op waarden en normen concreet, zichtbaar en voelbaar willen maken op verschillende niveaus van de organisatie. NEON verbindt zodat we samen leren en ontwikkelen. We doen dat op vele manieren, bijvoorbeeld door uitwisseling van best practices via de website en in workshops, de publicatie van het Handboek Ethiekondersteuning in 2016, en via onderzoek. Ongeacht wat we doen: participatie en gezamenlijkheid is sinds onze oprichting ons sleutelwoord! Vanuit die grondgedachte is het dan ook een groot genoegen je uit te nodigen voor ons jaarlijkse NEON congres. Daar delen we ideeën, ervaringen, bevindingen en resultaten.

 

Congresthema 2019: Zorg voor Zorg

Bezoekers van het NEON congres 2018 droegen het thema mantelzorgers in de context van professionele zorgverlening en de rol van ethiekondersteuning aan. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen z/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelverzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en participatie eigenlijk?! Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein. Ook de zorg voor de zorgmedewerkers staat centraal dit congres: in welk opzicht draagt de ethiekondersteuning daartoe bij? Welk beroep wordt daarmee gedaan op de organisatie en de organisatorische context?